Deze tekst is gemaakt door een automatische vertaling en is een service voor onze Nederlandstalige klanten, alleen als richtlijn. Hij is niet wettelijk bindend! Het enige dat van toepassing is, is de Duitse versie, die u hier kunt zien.

Onze algemene voorwaarden

Algemeen:

De volgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing. We wijzen er uitdrukkelijk op dat we alleen zaken doen met onze zakelijke partners (bestellers) als ze onze algemene zakelijke voorwaarden en levering accepteren.

1  Contract conclusie:

1.1 De klant is gebonden door een mondelinge of schriftelijke opdracht.

1.2 Aanvullende afspraken of verklaringen in het kader van verkoopadvies (bijvoorbeeld verzekering van eigendommen) zijn slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

1.3 Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor technisch of ander advies van ons of onze vertegenwoordiger, tenzij wij of onze vertegenwoordiger zich schuldig maken aan opzet of grove nalatigheid.

2. Prijzen:

De prijsbepaling vindt plaats in de EURO-valuta en is met aanbiedingen in de catalogus, internet of mondeling vrijblijvend. Het is naar ons goeddunken van toepassing: vanuit ons magazijn of af fabriek van onze leverancier. Verpakkingen, vracht, verzendkosten, rembours en verzekeringen zijn niet inbegrepen in de prijzen.

3. Levering / verzending:

In alle gevallen worden de goederen verzonden voor rekening en risico van de koper of ontvanger, zodat eventuele schade aan de goederen tijdens het transport voor eigen rekening is. Het risico gaat over op de koper of ontvanger zodra we de goederen hebben afgeleverd bij de expediteur, de koerier of de persoon of instantie die anderszins was bedoeld om te worden verzonden.

De zending is onder rembours. In het geval van andere betalingsovereenkomsten moeten betalingen zonder contantkorting of andere inhoudingen binnen een week na ontvangst van de factuur plaatsvinden.

4. Acceptatievertraging:

Als de klant weigert om de goederen te accepteren na het verstrijken van de redelijke periode van genade die hem is toegekend of uitdrukkelijk verklaart deze niet te accepteren, kunnen we ons terugtrekken uit het contract of schadevergoeding eisen voor niet-nakoming. Voor zover de vertraging van de acceptatie langer duurt dan één maand, moet de koper 2% van de orderprijs per maand betalen zonder aftrek als opslagkosten.

Als compensatie voor wanprestatie in geval van niet-acceptatie, kunnen we zonder aftrek tot 25% van de orderprijs eisen, tenzij de klant bewijst dat de schade helemaal niet of niet in het bedrag van de forfaitaire som is gemaakt. Bovendien behouden wij ons het recht voor om een ??hogere bewezen schade aan te tonen.

5. Eigendomsvoorbehoud:

De goederen blijven ons eigendom tot het volledig nakomen van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze contractuele relatie.

6. Garantie:

De garantie voor geleverde reserveonderdelen is beperkt tot het gratis vervangen van defecte onderdelen. Als een overeenkomstig onderdeel niet langer wordt aangeschaft, wordt de aankoopprijs terugbetaald. Uitgebreide aansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten. Garantieaanspraken voor duidelijke gebreken vervallen indien de koper niet binnen twee weken na levering reclameert. Overigens moeten eventuele gebreken of klachten onmiddellijk na hun ontdekking schriftelijk worden bevestigd. De garantie strekt zich niet uit tot dergelijke schade toegebracht aan de klant door natuurlijke slijtage of onjuiste behandeling. Als garantie kan de klant in principe een rectificatie eisen. We kunnen een vervanging leveren in plaats van repareren. De vereiste in beide gevallen is dat de koper of ontvanger ons de geleverde goederen levert op basis van onze beoordeling op eigen kosten. De koper kan een vervangende levering eisen als we weigeren het defect te verhelpen of niet binnen een maand nadat de klacht is ingediend, beginnen met repareren. De besteller kan de ontbinding van het contract of de vermindering van de prijs (vermindering) eisen als we de vervangende levering weigeren of niet binnen een redelijke termijn leveren. Een gerelateerde aansprakelijkheid van onze kant, in het bijzonder voor gemiddelde schade, overschrijding van de levertijd, evenals voor gemaakte loonkosten of andere kosten bestaat niet.

Lets anders is alleen bedoeld voor opzet of grove nalatigheid. In het geval van een garantie, van onze kant, is er geen verplichting voor de gratis levering vooraf vóór de herziening van de goederen waarover de desbetreffende fabrikant klaagt.

7. Teruggave van oude onderdelen:

Oude onderdelen (AT) zijn schoongemaakt, binnen twee weken vrij om te verzenden. Het verwijderen van eventuele schade of vervuiling door gebruikte olie wordt aan de afzender in rekening gebracht.

Als de oude onderdelen niet worden geretourneerd, zijn we genoodzaakt om het equivalent hiervan in rekening te brengen (tussen 12,50 € en 50 €).

8. Retentie / compensatie:

De koper heeft het recht om onze inkoopprijsclaims alleen in te houden of te verrekenen vanwege onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims.

9. Plaats van uitvoering:

De plaats van uitvoering voor de betaling van onze diensten, voor alle andere verplichtingen van de klant en voor onze diensten is de maatschappelijke zetel van het bedrijf.

10. Jurisdictie:

Als de koper een geregistreerde handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een bijzonder publiekrechtelijk fonds is, is de vestigingsplaats van ons bedrijf de bevoegde rechtbank voor alle geschillen in verband met de contractuele relatie. Dezelfde rechtsgebied is van toepassing als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft.

11. Slotbepaling

De ongeldigheid van een enkele clausule heeft geen invloed op de geldigheid van de overige voorwaarden. In plaats van de niet-effectieve bepaling, zal een passende bepaling worden gemaakt in de context van de normale, mogelijke en effectieve clausule die zo dicht mogelijk komt.

 

Download de algemene voorwaarden here als PDF (Engels).