Deze tekst is gemaakt door een automatische en is een service voor onze Nederlandstalige klanten, alleen als richtlijn. Hij is niet wettelijk bindend! Het enige dat van toepassing is, is de Duitse versie, die u hier kunt zien.

Privacy Policy

De DS-Sassen GmbH en Co. KG nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus, de verantwoorde omgang met uw gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. De DS-Sassen GmbH en Co. KG heeft haar hoofdkantoor op de Benrodestraße 61, D-40597 Düsseldorf en wordt vertegenwoordigd door de heer Dirk Sassen en de heer Markus Kranz.

VOORWERP VAN PRIVACY
Uw persoonlijke gegevens worden door ons beschermd tijdens het verzamelen, gebruiken en verwerken in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming. Deze omvatten de bepalingen van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (Act), om de Privacy Verordening (AVG), van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, de Telemediawet (TMG) en andere voorschriften voor gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden beschermd, dwz volgens de definitie van artikel 4, nr. 1 van de GDPR, alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Volgens § 3 Abs.1 BDSG, de individuele details van persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Bij wijze van voorbeeld kunnen hier de naam, het adres, het telefoonnummer of het e-mailadres worden vermeld. De verwerking van uw gegevens wordt ook beschermd door het gebruik van geschikte technische middelen, zoals scanners voor virussen, spyware en rootkits of door codering. Deze worden bewaakt in hun functionaliteit en voortdurend bijgewerkt. Om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden, is de toegang tot uw gegevens beveiligd met meerdere wachtwoorden. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens worden verzameld op onze startpagina en hoe gegevens worden verwerkt en gebruikt in het algemeen in ons bedrijf. Als en voor zover wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens van andere serviceproviders gebruiken, werken we alleen met providers die hebben gezorgd voor naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming.

VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het gebruik van ons online aanbod kan in principe worden gemaakt zonder uw persoonlijke gegevens vrij te geven. Door onze website te bezoeken, worden logbestanden verzameld en op onze server opgeslagen voor back-updoeleinden. Dit zijn:

Browser type / versie
Besturingssysteem gebruikt
Referentie-URL (eerder bezochte websites)
IP-adres (hostnaam van de toegangscomputer)
Tijd van het serververzoek

Om redenen van gegevensbescherming wordt de hostnaam of het IP-adres van de client geanonimiseerd in de logbestanden. De verzamelde gegevens kunnen voor statistische doeleinden worden geëvalueerd, waarbij de individuele gebruiker altijd anoniem blijft. Geautomatiseerde besluitvorming of profilering acc. Artikel 22 par. 1 tot 4AVG vindt niet plaats. Bovendien zullen uw gegevens door ons worden opgeslagen en verwerkt met het doel de door ons aangeboden diensten uit te voeren, bijvoorbeeld als u een product hebt gekocht of als we hulp en advies geven als onderdeel van onze klantenservice.

RECHTSGRONDSLAG
Persoonlijke gegevens worden door ons verstrekt in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. b AVG geheven om de door ons aangeboden diensten te leveren. Het verzamelen en verwerken van uw gegevens kan echter ook plaatsvinden als u deze vrijwillig aan ons openbaart, bijvoorbeeld door e-mails en vragen te sturen, door in ons klantenbestand te worden opgenomen of eenvoudigweg omdat u telefonisch contact met ons hebt opgenomen. Uw toestemming geeft hierbij in overeenstemming met artikel 6 par. 1 lit. een DS-GMO de basis voor onze verwerkingsactiviteiten. Uw toestemming is vrijwillig, er is geen wettelijke of contractuele verplichting om uw toestemming te geven naast het datagebruik dat vereist is voor de uitvoering van het contract. We wijzen er uitdrukkelijk op dat effectieve toestemming voor de verwerking van gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar niet door hen kan worden verleend. De instemming of instemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt, komt in de plaats van hun toestemming. De grenzen van onze omgang met uw gegevens worden altijd bepaald door het doel waarvoor u uw informatie aan ons hebt verstrekt.

GEBRUIK, VERWIJDERING EN DISTRIBUTIE VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden alleen intern gebruikt door DS-Sassen GmbH en Co. KG. Voor zover u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, gebruiken wij deze alleen voor het doel waarvoor deze werd verstrekt, bijvoorbeeld om aan de overeenkomst te voldoen, om uw vragen en vragen te beantwoorden, enz. Voor boekhoudkundige doeleinden, voor het leveren van onze belastingverplichtingen en met het doel onze eigen rechten uit te oefenen en na te streven, worden uw gegevens doorgegeven aan belastingadviseurs en advocaten die verplicht zijn om geheimhouding te handhaven op grond van hun professionele wetgeving. Bovendien, zelfs met deze, wordt er voldoende zorg besteed om de hoogst mogelijke mate van beveiliging van uw gegevens te waarborgen en om naleving van de bepalingen van de AVG te verzekeren. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, tenzij DS-Sassen GmbH en Co. KG verplicht zijn om het bij wet te openbaren of op basis van een juridisch bindende administratieve of gerechtelijke beslissing. Overdracht naar landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt niet plaats. Er worden niet meer gegevens verzameld dan het doel van de verwerking vereist. De verwijdering van de opgeslagen persoonlijke gegevens vindt onmiddellijk plaats, voor zover er geen legitiem belang is, als u uw toestemming voor de opslag hebt ingetrokken of als u niet langer nodig bent voor de verwezenlijking van het doel waarvoor deze is opgeslagen. In elk geval worden uw contractgegevens ten laatste verwijderd na het verstrijken van de wettelijke handels- en fiscale retentie- en bewaartermijnen, i. uiterlijk na 10 jaar.

RECHT VAN INTREKKING EN RECHT VAN BLOKKEREN, VERWIJDEREN EN CORRECTIE
De toestemming voor de verwerking, het gebruik, de verzameling, het gebruik, de opslag of het gebruik van uw persoonlijke gegevens kan op elk moment en met ingang van de toekomst van u vrijelijk worden ingetrokken door middel van een eenzijdige verklaring (artikel 7 (3) AVG). Stuur gewoon een e-mail naar d.sassen@t-online.de. We wijzen er uitdrukkelijk op dat e-mailcorrespondentie door derden kan worden bekeken en daarom minder veilig is dan correspondentie per fax of brief. U hoeft geen reden te geven voor de intrekking. U hebt ook het recht om te verzoeken dat uw gegevens worden verwijderd ("het recht om te worden vergeten") indien en voor zover wij geen legitiem belang hebben bij het verkrijgen van uw gegevens, op voorwaarde dat het doel van de oorspronkelijke verzameling of verwerking van de gegevens is verstreken, zij hebben een krachtens artikel 6, lid 1, AVG verleende toestemming ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking. Er is ook een aanspraak op annulering indien, in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, zij bezwaar hebben gemaakt tegen de verwerking, er geen legitieme redenen zijn voor de verwerking, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, de verwijdering vereist om een ??verplichting krachtens de nationale wetgeving of het EU-recht na te komen. noodzakelijk of de gegevens voor diensten van de informatiemaatschappij vlg. Artikel 8 lid 1 AVG. Gegevens voor facturerings- en boekhoudingsdoeleinden worden niet beïnvloed door een intrekking of verwijdering. De uitschrijving van de nieuwsbrief kan op elk moment worden gedaan per e-mail of in de respectieve nieuwsbrief zelf met behulp van de daar aangebrachte afstandslink. Mocht u merken dat uw gegevens ten onrechte bij ons zijn geregistreerd, hebt u het recht om een ??correctie van ons aan te vragen. De correctie, schrapping of beperking van de verwerking we informeren ook ontvangers van hun gegevens, als dit niet onmogelijk of te veel moeite zou zijn.

GEBRUIK VAN COOKIES
Onze online winkel maakt op verschillende plaatsen gebruik van cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies, dwz kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen, stellen een webserver in staat informatie op de pc van de gebruiker te deponeren. Cookies zijn standaard op onze website. Je opslag is edelsteen. Artikel 6 par. 1 lit. f AVG en § 15 Abs. 3 TMG is toegestaan ??en komt overeen met uw eigen belang bij een eenvoudige bruikbaarheid van onze online winkel. Door onze online winkel te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van cookies; als u geen cookies wilt opslaan, stelt u uw browser dienovereenkomstig in. De meeste browsers zijn vooraf ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt ook de opslag van cookies uitschakelen of uw browser instellen om u te informeren over de plaatsing van cookies. In het menu "Help" van uw browser vindt u informatie over hoe u kunt voorkomen dat cookies door uw browser worden toegestaan. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van de cookies een storing kan veroorzaken bij het gebruik van onze online winkel.
Informatie over het cookie-beheer van uw browser vindt u hier:

Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome - https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647&p=cpn_cookies
Firefox- http://support.mozilla.org/en-US/kb/Blocking%20cookies
Safari -https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US
Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Verdere informatie over het gebruik en de instelling van cookies is ook te vinden op: www.allaboutcookies.org.

Jij bent een edelsteen. Artikel 21 lid 1 AVG een recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies via onze online winkel. We moeten er echter op wijzen dat de implementatie van uw oppositie zonder de opslag van uw persoonlijke gegevens of de opslag van een zogenaamd "opt-out cookie" technisch niet mogelijk is. Om uw wens om onze onlinewinkel zonder cookies te gebruiken te beschermen, raden we u daarom aan de hierboven beschreven wijzigingen in uw browser aan te brengen om cookies te weigeren of onze online winkel niet langer te bezoekenn.

INFORMATIERECHT EN RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT
Volgens artikel 15 AVG heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens met betrekking tot uw persoon, zijn herkomst en ontvanger en het doel van de opslag. Op schriftelijk verzoek zullen wij u graag informeren over de gegevens die bij ons over u zijn opgeslagen. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is een e-mail: d.sassen@t-online.de. U ontvangt dan de informatie in een door de machine leesbaar formaat. Er zal geen mondelinge informatie worden gegeven. We moeten er echter op wijzen dat we alleen informatie kunnen verstrekken als bewijs van uw identiteit. In de regel ontvangt u uw informatie binnen één maand. Indien vereist door het aantal ingediende aanvragen of de complexiteit van de gegevens, kan de termijn met nog eens twee maanden worden verlengd. In dit geval ontvangt u echter uiterlijk één maand nadat het verzoekschrift is ingediend een kennisgeving van de verlenging van de tijdslimiet en de redenen daarvoor. Hetzelfde geldt als u uw recht op gegevensoverdracht wilt uitoefenen onder artikel 20 GDPR. Zelfs dan ontvangt u informatie in een gemeenschappelijk, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat. Voor zover technisch mogelijk, bieden we u ook de mogelijkheid om al uw gegevens rechtstreeks naar een andere provider over te zetten. In het geval van duidelijke ongegronde verzoeken om informatie of herhaalde verzoeken, behouden wij ons het recht voor om een ??vergoeding te vragen voor het verstrekken van informatie of om te weigeren de aanvraag te verwerken.

KENNISGEVING VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA
Er is geen logo of link van het bedrijf Facebook of een ander bedrijf voor sociale media in onze online winkel. Er worden dan ook geen gegevens verzameld of doorgegeven aan deze bedrijven.
Op onze website vindt u het logo en een link naar onze Facebook-aanwezigheid, maar deze zijn niet gekoppeld aan een script op Facebook, maar bieden een eenvoudige link, zodat ook hier geen gegevens naar Facebook worden verzonden.
Zie ons voor meer informatie over het gebruik van sociale media
Er is geen logo of link van het bedrijf Facebook of een ander bedrijf voor sociale media in onze online winkel. Er worden dan ook geen gegevens verzameld of doorgegeven aan deze bedrijven.
Op onze website vindt u het logo en een link naar onze Facebook-aanwezigheid, maar deze zijn niet gekoppeld aan een script op Facebook, maar bieden een eenvoudige link, zodat ook hier geen gegevens naar Facebook worden verzonden.
Zie ons voor meer informatie over het gebruik van sociale media Privacybeleid van de websitee.

KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT
Niettegenstaande het bovenstaande blijft uw recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming ongewijzigd. De contactgegevens van onze toezichthoudende autoriteit zijn:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D-40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211/38424-0
Fax: +49 (0)211/38424-10

NOTE
Van tijd tot tijd, aangezien de evolutie van het internet, de wetgeving en het rechtsgebied aanpassingen van ons privacybeleid noodzakelijk maken, behouden wij ons het recht voor om ons Privacybeleid waar nodig aan te vullen of uit te breiden.